3 อันดับ ธุรกิจออนไลน์ “น่าทำ” มาแรง! ปี 58 ทำแล้วรุ่ง! ปี 59

ETDA หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ทำการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซทั่วประเทศไทย โดยปัจจุบันนั้นมีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น 502,676 ราย ซึ่งทาง ETDA ได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา และทำการอัพเดทข้อมูลล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 โดยมีข้อมูลสรุปได้ดังนี้

มูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2558

มีการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าทั้งสิ้น 2,107,692.88 ล้านบาท แบ่งออกได้ดังนี้

  • มูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2B จำนวน 1,230,160.23 ล้านบาท (32 %)
  • มูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2C จำนวน 474,648.91 ล้านบาท (57 %)
  • และมูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2G จำนวน 402,883.74 ล้านบาท (11 %)

3 อันดับแรก ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากที่สุดในปี 2558 คือ

อันดับ 1 – 38.4 % อุตสาหกรรมการให้บริการที่พักและอาหาร 658,909.76 ล้านบาท

อันดับ 2 – 20.4 % อุตสาหกรรมการผลิต 350,286.83 ล้านบาท

อันดับ 3 – 19.0 % อุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง 325,077.48 ล้านบาท

การศึกษานี้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยโดย ETDA มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ

1. Online Survey การสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จากกลุ่มผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการขายออนไลน์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทต่อปี

2. Face to Face Interview การสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการขายออนไลน์มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี

โดยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน จัดแบ่งหรือแสดงผลออกมาเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่

1. การผลิต
2. การค้าปลีกและการค้าส่ง
3. การขนส่ง
4. การให้บริการที่พัก
5. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
6. การประกันภัย
7. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
8. กิจการบริการด้านอื่น ๆ

ซึ่งจากผลสำรวจนี้ ทำให้เห็นทิศทางการเติบโตและโอกาสทางธุรกิจในปี 2559 ของทั้ง 3 อุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากที่สุดในปี 2558 ทำให้มีแนวโน้มที่จะสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและจะมีผลประกอบการที่มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นในปี 2559 นี้

ทั้งนี้ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นในด้านการลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ จะส่งผลให้ในอนาคตธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคงมีแนวโน้มเติบโตไปได้อย่างมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในประเทศที่จะขยายช่องทางการค้าไปสู่รูปแบบออนไลน์อย่างยั่งยืน

 

Source EDTA Pixabay

อ่านเพิ่มเติม