มี ฆอ. ไว้ อุ่นใจกว่า! แนะนำการขออนุญาตโฆษณา “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

ในการขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากที่สินค้าจะต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อีกหนึ่งข้อที่ควรปฏิบัติตามอย่างถูกต้องในการโฆษณา คือการได้รับการรับรองจาก ฆอ. หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า “ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร” เพื่อให้เจ้าของสินค้าและผู้ลงโฆษณาได้ทราบถึงกฎหมาย และขั้นตอนในการดำเนินการ วันนี้ Yengobuzz จึงรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาให้ได้รับทราบกัน

กฎหมายการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การโฆษณาอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ.2522

มาตรา 40 ห้ามมิให้โฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพและสรรพคุณ ของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร

มาตรา 41 ผู้ประสงค์จะโฆษณา คุณประโยชน์คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร ทางสื่อใดๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์สิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ต หรือด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์ หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้น ให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงโฆษณาได้

มาตรา 70 ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ ไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

การยื่นคำขออนุญาตโฆษณาอาหาร

ระบบการยื่นขออนุญาตโฆษณา แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ

  1. ระบบ E-submission 100%

(สำหรับการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ไม่เกิน 5 รายการ)

โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังนี้ อัปโหลดคำขอ รายละเอียดโฆษณา และรายละเอียดผลิตภัณฑ์ผ่าน Internet *หากหลักฐานครบถ้วนชัดเจนไม่จำเป็นต้องมา อย.

  1. ระบบกึ่ง E-submission

(สำหรับการขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์มากกว่า 5 รายการ)

โดยมีขั้นตอนการกรอกข้อมูลดังนี้ อัปโหลดคำขอ และรายละเอียดโฆษณาผ่าน Internet ส่วนรายละเอียดผลิตภัณฑ์นำมายื่นที่ อย.

ระยะเวลาในการดำเนินการ

การขออนุญาตโฆษณาอาหารจะใช้ระยะเวลา 10-14 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสารครบ

อัตราค่าบริการ

การขอ ฆอ. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เริ่มเก็บค่าธรรมเนียม อัตรา 7,000 บาท โดยวันที่ยื่น 2,000 บาท และวันที่มารับใบอนุญาต ฆอ. 5,000 บาท แต่ถ้าไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาต ไม่ต้องเสียค่าใบอนุญาต ฆอ. 5,000 บาท

ระยะเวลาของใบอนุญาตโฆษณาอาหาร

ใบอนุญาต ฆอ. มีอายุ 5 ปี หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงโฆษณา

ข้อมูลอ้างอิง / ข้อมูลเพิ่มเติม

รู้ก่อนระวังกว่า “หลักเกณฑ์ต้องห้าม” การโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง https://bit.ly/2IYF6MV

การขออนุญาตโฆษณาอาหารผ่านระบบ E-submission https://bit.ly/2s75YUH

คู่มือการขออนุญาตโฆษณาอาหาร https://bit.ly/2KNI1J6

ที่มาของภาพ : http://www.fda.moph.go.th/sites/food/pre/SitePages/E-ADS_Home.aspx

อ่านเพิ่มเติม